Zwrot towarów w Polsce

Korzystne ceny

Korzystne ceny

Wysyłka od 24 zł

Wysyłka od 24 zł

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

  • Home
  • Warunki Reklamacji

Warunki Reklamacji

Wady towaru, ich zgłaszanie i gwarancja jakości

Sprzedający odpowiada za wady towaru dotyczące jego ilości, wykonania lub jakości, które towar posiadał w momencie przejścia niebezpieczeństwa szkody na towarze na Kupującego. Niebezpieczeństwo szkody na towarze przechodzi na Kupującego w momencie jego przekazania przez Sprzedającego do transportu.

Kupujący powinien przeglądnąć towar w miarę możliwości jak najwcześniej po jego odbiorze, najpóźniej jednak w ciągu dziesięciu dni od tego odbioru. OL ile stwierdzi on, że towar wykazuje wady, występowanie wad powinien on pisemnie (listem poleconym, e-mailem, faksem) oznajmić Sprzedającemu. Pisemne oznajmienie o występowaniu wad musi zawierać numer faktury, na mocy której została rozliczona cena zakupu wadliwego towaru i również numer karty dostawy, którą dostarczenie tego towaru zostało potwierdzone.

Prawa wynikające z wad towaru nie mogą zostać Kupującemu przyznane, o ile Kupujący nie powiadomi Sprzedającego o występowaniu wad bez zbędnej zwłoki po ich wykryciu:

  • widoczne wad przy odbiorze towaru,
  • wady przy przeglądzie, którego był on powinien dokonać, lub
  • wady skryte, najpóźniej jednak do upływu okresu gwarancji.

Sprzedający udzieli na sprzedawany towar gwarancji jakości, i to w wymiarze 2 lat od momentu dostarczenia towaru Kupującemu, względnie w wymiarze dłuższym, o ile ten dłuższy okres jest podany w instrukcji użytkowania danego towaru. Przez ten okres towar będzie zdolny do używania do celu, dla którego jest przeznaczony, i będzie spełniać parametry podane w instrukcji użytkowania, o ile w taką instrukcję jest wyposażony. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady, które obejmuje gwarancja jakości, jednak nie powstaje, jeżeli wady te zostały spowodowane po przejściu niebezpieczeństwa szkody na towarze na Kupującego przez zdarzenia zewnętrzne i nie spowodował je Sprzedający lub osoby, z których pomocą Sprzedający spełnił swoje zobowiązanie. Gwarancja jakości nie obejmuje również zwykle zużytego towaru.

O ile wada wywołuje istotne naruszenie umowy, Kupującemu przysługuje prawo do:

  • dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującego towaru;
  • naprawy wady towaru;
  • odpowiedniej zniżki;
  • odstąpienia od umowy.

Kupujący przy oznajmieniu wady lub bez zbędnej zwłoki powiadomi Sprzedającego, jaką możliwość reklamacji wybrał. O ile Kupujący nie zastosuje swojego prawa z istotnego naruszenia umowy terminowo, posiada prawa jak przy nieistotnym naruszenie umowy. O ile wada okaże się jako nie nadająca się do naprawy i jeżeli Sprzedający oznajmi to Kupującemu, Kupujący może żądać odpowiedniej zniżki z ceny zakupu lub odstąpienia od umowy.

Istotne to takie naruszenie umowy, o którym strona naruszająca umowę już zawarciu umowy wiedziała lub musiała wiedzieć, że druga strona nie zawarłaby umowy, o ile naruszenie to przewidywałaby.

O ile wada na towarze jest nieistotnym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub odpowiedniej zniżkę z ceny zakupu.

Jeżeli w ramach reklamacji Kupującemu został przesłany nowy odpowiedni towar, na towar ten otwiera się nowy okres gwarancji. W sytuacji, kiedy już nie jest możliwe towar zastąpić, Kupujący może się zdecydować, czy odstępuje od Umowy Kupna-Sprzedaży z późniejszym zwrotem pieniędzy, lub będzie żądał innego towaru o takiej innej wartości. Tak samo o ile na towarze pojawi 2 razy taka sama wada, którą Kupujący kolejno reklamował.

O ile reklamacja była nieuzasadniona (tzn. kupujący wiedział, względnie powinien lub mógł wiedzieć, że nie chodzi o wadę gwarancyjną, np. usterka powstała w wyniku nieodpowiedniego użycia lub błędnej manipulacji itp.), Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia Kupującemu wszelkich powstałych kosztów lokalizacji, logistyki, odszukania potrzebnych danych, testowania itp. Kupujący koszty te powinien pokryć niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od zakończenie postępowania reklamacyjnego. Bez pokrycia powstałych kosztów towar, który jest przedmiotem reklamacji, nie zostanie wydany Kupującemu.

Protokół reklamacyjny.pdf należy załączyć do przesyłanego towaru.

Adres reklamacyjny i osoba powierzona do załatwiania reklamacji:

LANEX Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 29
42-200 Częstochowa

Osoba kontaktu
Sára Brunerová
E-mail: sara@lanexpolska.pl 

Rozwiązywanie sporów 

Konsument może skorzystać również z platformy ds. rozwiązywania sporów on-line, która jest utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych