Zwrot towarów w Polsce

Korzystne ceny

Korzystne ceny

Wysyłka od 299 zł zdarma

Wysyłka od 299 zł zdarma

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

  • Home
  • Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego https://lanexeshop.pl/

1. Czym jest Polityka prywatności?

Za pośrednictwem Polityki prywatności informujemy osoby, których to dotyczy, i których dane osobowe przetwarzamy (zwane dalej: „Ty“; „Twoje“; „Twoich”; „Twoją”; „Ciebie”; „moich”), o wszystkich czynnościach dotyczących przetwarzania oraz o zasadach prywatności osób, których dane dotyczą.

W naszej Polityce prywatności znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

2. Kto jest administratorem strony internetowej https://lanexeshop.pl/

Administratorem strony internetowej jest LANEX a.s., Regon: 03327761, z siedzibą Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23, Republika Czeska (zwany dalej: „my“; „nam“; „nasz“ lub „nas“).

Kontakty w sprawie dochodzenia Twoich praw: Telefon: +420 553 751 210, E-mail: prodejna@lanex.cz

3. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez ustawę z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych

4. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest LANEX a.s., Regon: 03327761, z siedzibą Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23, Republika Czeska, Telefon: +420 553 751 210, E-mail: prodejna@lanex.cz

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

- poczty elektronicznej: prodejna@lanex.cz,

- poczty tradycyjnej: LANEX a.s., Regon: 03327761, z siedzibą Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23, Czechy,

- telefonu: +420 553 751 302 ( nie rozmawiamy płynnie po polsku)

5. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

 

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

 
 
 
1
zawarcie i wykonanie umowy
imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, adres e-mail, numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
 
2
newsletter
adres email
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
 
 
3
formularz kontaktowy
telefon
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 
 
4
analiza ruchu na stronie sklepu internetowego
adres IP
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie sklepu
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 
5
 
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing
adres IP
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
 
7
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
do czasu wygaśnięcia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
8
przekazanie do banku danych dotyczących płatności podanych w czasie składania Zamówienia w związku ze świadczeniem przez bank usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez sieć Internet, obsługą i rozliczaniem dokonywanych przez Klientów płatności przy
dane dotyczące płatności podanych w czasie składania Zamówienia
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego
interesu, polegającego na obsłudze, rozliczaniu i weryfikacji płatności
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
9
przekazanie do banku danych dotyczących płatności podanych w czasie składania Zamówienia przy użyciu instrumentów płatniczych oraz weryfikacją przez bank należytego wykonania Umów zawartych z Administratorem
dane dotyczące płatności
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przekazaniu danych dotyczących płatności, udostępnianiu funkcjonalności w ramach umowy zlecenie oraz weryfikacji wskazanych umów zlecenie
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

6. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy ze Sklepem Internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank na rzecz Sklepu Internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania Umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji Umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a bankiem.

Odbiorcy danych osobowych

7. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Lista odbiorców Twoich danych osobowych znajduje się poniżej. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania).

PODMIOT
CEL
Česká spořitelna a.s.
Zrealizowanie płatności
Gopay s.r.o.
Zrealizowanie płatności
Dynamic Parcel Distribution (DPD), Issy-les-Moulineaux, Francie
Zrealizowanie zamówienia
Zásilkovna s.r.o., Praha 9
Zrealizowanie zamówienia
Google Ireland Ltd. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w Irlandii
Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii
Określanie profilu Klientów –
Google AdSense oraz Google Adwords
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii
Analizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd. (Google Ads, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii
Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Meta Platforms, Inc.
Analizowanie aktywności Klientów

8. Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie stosujemy profilowania.

9. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: > https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską

10. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

11. Czy mam prawo dostępu do moich danych osobowych?

Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe to masz prawo do:

dostępu do danych osobowych,

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz.

12. Czy mam prawo do sprostowania lub uzupełnienia moich danych osobowych?

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz.

13. Czy mam prawo do usunięcia moich danych osobowych?

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO), gdy:

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz

14. Czy mam prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz.

15. Czy mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych?

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania (art. 21 RODO), w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz

16. Czy mam prawo do żądania przenoszenia danych osobowych?

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz

17. Czy mogę cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz

W przypadku, gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi "Newsletter" zgłoś swoje żądanie na adres: prodejna@lanex.cz.

18. Gdzie mogę zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych?

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Polityka cookies sklepu internetowego https://lanexeshop.pl/

1. Co to są pliki „cookies”?

Po Twojej pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej nasz serwer wysyła niewielką ilość danych do Twojego komputera i tam je przechowuje. Następnie przeglądarka wysyła te dane z powrotem do serwera przy każdej kolejnej wizycie na stronie. Ten krótki plik tekstowy zawierający określony ciąg znaków z unikalnymi informacjami o Twojej przeglądarce to plik "cookies", zwany dalej Cookies. Cookies używamy, aby poprawić jakość naszych usług i lepiej zrozumieć, jak ludzie korzystają z naszej strony. Dlatego przechowujemy preferencje użytkowników w plikach cookies i używamy ich do śledzenia trendów użytkowników oraz tego, jak ludzie zachowują się naszej stronie i w jaki sposób ją przeglądają

2. Czy stosowanie Cookies jest bezpieczne?

Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez  Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Jakie rodzaje Cookies są przez nas stosowane?

Stosujemy następujące rodzaje Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies „pierwszej strony”, czyli Cookies wykorzystywane wyłącznie przez naszą stronę internetową, których używamy do przechowywania preferencji użytkowników i danych potrzebnych podczas wizyty na stronie internetowej (np. zawartość Twojego koszyka).

Cookies „trzeciej strony”, czyli Cookies pochodzące ze stron internetowych stron trzecich, których używamy do śledzenia trendów i wzorców zachowań użytkowników, ukierunkowania reklamy za pomocą stron trzecich – dostawców statystyk internetowych. Cookies stron trzecich używane do śledzenia trendów i wzorców zachowań są wykorzystywane wyłącznie przez nasze strony internetowe i przez dostawcę statystyk internetowych i nie są udostępniane żadnym innym stronom trzecim.

4. Jakie są cele wykorzystywania  Cookies?

Wykorzystujemy Cookies w następujących celach:

konfiguracji Sklepu Internetowego;

analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;

obsługi narzędzi Google służących do badania zachowań użytkowników, określania ich profili za pośrednictwem narzędzia Google Tag Manager, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

5. Czy możliwa jest zmiana ustawień dotyczących Cookies?

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych